Giải toán tiếng anh 5

Giải toán tiếng anh lớp 5 chi tiết, dễ hiểu. Bài giải gồm có hai ngôn ngữ tiếng việt + tiếng anh đi song song cùng nhau. Thông qua đó, giúp các bạn học sinh có thể vừa ghi nhớ từ vựng vừa học cách trình bày câu theo đúng cấu trúc ngữ pháp. Đồng thời, ôn luyện khả năng giải toán của các bạn học sinh.

Toán tiếng anh lớp 5

Chương 1

Giải bài: Ôn tập khái niệm về phân số

Giải bài: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

Giải bài: Ôn tập so sánh hai phân số

Giải bài: Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo)

Giải bài: Phân số thập phân

Giải bài: Luyện tập

Giải bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ 2 phân số

Giải bài: Ôn tập phép nhân và phép chia 2 phân số

Giải bài: Hỗn số

Giải bài: Hỗn số (tiếp theo)

Giải bài: Luyện tập

Giải bài: Luyện tập chung

Giải bài: Luyện tập chung (2)

Giải bài: Luyện tập chung (3)

Giải bài: Ôn tập về giải toán

Giải bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài: Luyện tập

Giải bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Giải bài: Luyện tập trang 22

Giải bài: Luyện tập chung trang 22

Giải bài: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Giải bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài: Luyện tập trang 25

Giải bài: Đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông

Giải bài: Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích

Giải bài: Luyện tập trang 29

Giải bài: Héc-ta

Giải bài: Luyện tập trang 30

Giải bài: Luyện tập chung trang 31

Giải bài: Luyện tập chung trang 32

Giải bài: Luyện tập chung trang 32 (2)

Chương 2

Giải bài: Khái niệm số thập phân

Giải bài: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải bài: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 38

Giải bài: Số thập phân bằng nhau

Giải bài: So sánh hai số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 43

Giải bài: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 45

Giải bài: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giải bài: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Giải bài: Luyện tập chung trang 47

Giải bài: Luyện tập chung trang 48

Giải bài: Cộng hai số thập phân c

Giải bài: Luyện tập trang 50

Giải bài: Tổng nhiều số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 52

Giải bài: Trừ hai số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 54

Giải bài: Luyện tập chung trang 55

Giải bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Giải bài: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

Giải bài: Luyện tập trang 58

Giải bài: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 60

Giải bài: Luyện tập trang 61

Giải bài: Luyện tập chung trang 61

Giải bài: Luyện tập chung trang 62

Giải bài: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Giải bài: Luyện tập trang 64

Giải bài: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Giải bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 68

Giải bài: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải bài: Luyện tập trang 70

Giải bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân trang 71

Giải bài: Luyện tập trang 72

Giải bài: Luyện tập chung trang 72

Giải bài: Luyện tập chung trang 73

Giải bài: Tỉ số phần trăm

Giải bài: Giải pháp về tỉ số phần trăm

Giải bài: Luyện tập trang 76

Giải bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải bài: Luyện tập trang 77

Giải bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) trang 78

Giải bài: Luyện tập trang 79

Giải bài: Luyện tập chung trang 79

Giải bài: Luyện tập chung trang 80

Giải bài: Giới thiệu máy tính bỏ túi

Giải bài: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3

Giải bài: Hình tam giác

Giải bài: Diện tích hình tam giác

Giải bài: Luyện tập trang 88

Giải bài: Luyện tập chung trang 89

Giải bài: Luyện tập chung trang 90

Giải bài: Hình thang

Giải bài: Diện tích hình thang

Giải bài: Luyện tập trang 94

Giải bài: Luyện tập chung trang 95

Giải bài: Hình tròn, đường tròn

Giải bài: Chu vi hình tròn

Giải bài: Luyện tập trang 99

Giải bài: Diện tích hình tròn

Giải bài: Luyện tập trang 100

Giải bài: Luyện tập chung trang 100

Giải bài: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải bài: Luyện tập chung trang 106

Giải bài: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Giải bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài: Luyện tập trang 110

Giải bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải bài: Luyện tập trang 112

Giải bài: Luyện tập chung trang 113

Giải bài: Thể tích của một hình

Giải bài: Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối

Giải bài: Mét khối

Giải bài: Luyện tập trang 119

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải bài: Thể tích hình lập phương

Giải bài: Luyện tập chung trang 123

Giải bài: Luyện tập chung trang 124

Giải bài: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Giải bài: Luyện tập chung trang 127

Giải bài: Luyện tập chung trang 128

Chương 4

Giải bài: Bảng đơn vị thời gian

Giải bài: Cộng số đo thời gian

Giải bài: Trừ số đo thời gian

Giải bài: Luyện tập 134

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số

Giải bài: Chia số đo thời gian cho một số

Giải bài: Luyện tập trang 137

Giải bài: Luyện tập chung trang 137

Giải bài: Vận tốc chương 4

Giải bài: Luyện tập trang 139

Giải bài: Quãng đường

Giải bài: Luyện tập trang 141

Giải bài: Thời gian chương 4

Giải bài: Luyện tập trang 143

Giải bài: Luyện tập chung trang 144

Giải bài: Luyện tập chung (2) trang 144

Giải bài: Luyện tập chung trang 145

Chương 5

Giải bài: Ôn tập về số tự nhiên

Giải bài: Ôn tập về phân số

Giải bài: Ôn tập về phân số tiếp theo

Giải bài: Ôn tập về số thập phân

Giải bài: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải bài: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Giải bài: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) )

Giải bài: Ôn tập về đo diện tích

Giải bài: Ôn tập về đo thể tích

Giải bài: Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp tục)

Giải bài: Ôn tập về đo thời gian

Giải bài: Ôn tập phép cộng

Giải bài: Ôn tập phép trừ

Giải bài: Luyện tập trang 160

Giải bài: Phép nhân

Giải bài: Luyện tập trang 162

Giải bài: Phép chia

Giải bài: Luyện tập trang 164

Giải bài: Luyện tập trang 165

Giải bài: Ôn tập về các phép tính với thời gian

Giải bài: Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình

Giải bài: Luyện tập trang 167

Giải bài: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình trang 168

Giải bài: Luyện tập trang 169

Giải bài: Luyện tập chung trang 169

Giải bài: Một số dạng bài toán đã học

Giải bài: Luyện tập trang 171

Giải bài: Luyện tập trang 171 (2)

Giải bài: Luyện tập trang 172

Giải bài: Ôn tập về biểu đồ trang 173

Giải bài: Luyện tập chung trang 175

Giải bài: Luyện tập chung trang 176

Giải bài: Luyện tập chung trang 176, 177

Giải bài: Luyện tập chung trang 177

Giải bài: Luyện tập chung trang 178

Giải bài: Luyện tập chung trang 179, 180

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5