Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 162 chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 162 chương 5 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Convert the addition to multiplication then calculate:

Chuyển thành phép nhân rồi tính:

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg ;

b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3 ;

c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Calculate

Tính:

a) 3,125 + 2,075 x 2 ;

b) (3,125 + 2,075) x 2 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 162 - toán tiếng Anh 5

At the end of 2000, the population of our country was 77 515 000 people. What was the population of our country at the end of 2001 if the population growth rate was 1.3%?

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 162 - toán tiếng Anh 5

A boat goes downstream from A to B. In calm water, it travels at a speed of 22.6 km/h. The water speed is 2.2 km/h. It arrives at B after 1 hour and 15 minutes. FInd the distance AB.

Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021