Giải bài tập 2 trang 162 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Calculate

Tính:

a) 3,125 + 2,075 x 2 ;

b) (3,125 + 2,075) x 2 ;

Bài làm:

a) 3,125 + 2,075 x 2

(Do the subtraction before do the addition)

(thực hiện phép nhân trước rồi đến phép cộng)

= 3,125 + 4,15 = 7,275 .

b) (3,125 + 2,075) x 2

(Do the addtion before do the subtraction)

(thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau)

= 5,2 x 2 = 10,4.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021