Giải bài tập 1 trang 93 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 93 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a trapezoid, knowing:

Tính diện tích hình thang biết :

a) The two bases are 12cm and 8cm; the height is 5cm.

Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

b) The two bases are 9.4m and 6.6m, the height is 10.5m.

Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

Bài làm:

Replace the base and the height: , the area of trapezoid is:

Thay độ dài đáy và chiều cao vào công thức ta tính được diện tích hình thang như sau:

  • The area of trapezoid with 2 bases are 12cm and 8cm; the height is 5cm is:
  • Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm là:

cm2

Result: 50cm2
Đáp số : 50cm2

  • The area of trapezoid with 2 bases are 9.4m and 6.6m; the height is 10.5m is:
  • Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

m2

Result: 84m2
Đáp số: 84m2

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021