Giải bài tập 2 trang 64 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Find :

Tìm :

a) x 3 = 8,4;

b) 5 x = 0,25.

Bài làm:

a) x 3 = 8,4

= 8,4 : 3

= 2,8

b) 5 x = 0,25

= 0,25 : 5

= 0,05

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021