Giải bài tập 3 trang 57 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. A plastic can contains 10l of oil. If 1 liter of oil weighs 0.8kg, an empty can weighs 1.3kg, how much does the can weigh in kilogram?

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

10 liters of oil weighs:

0,8 x 10 = 8 (kg)

That can weighs:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Result: 9.3 kg

10 lít cân dầu hỏa nặng số kg là:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng số kg là:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021