Giải bài tập 3 trang 18 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. There are 4000 people in a commune.

Số dân ở một xã hiện nay là 4000 người.

a. If every year the population growth is 21 people out of 1000 people, by how many people does the population in that commune increase a year later?

a. Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b. If the every year population growth is 15 people out of 1000 people, by how many people does the population in that commune increase a year later?

b. Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài làm:

a. The population in that commune increase a year later:

(4000 : 1000) x 21 = 84 (people)

Result: 84 people

Một năm xã đó tăng lên số người là:

(4000 : 1000) x 21 = 84 (người)

Đáp số: 84 người

b. The population in that commune increase a year later:

(4000 : 1000) x 15 = 60 (people)

Result: 60 people

Một năm xã đó tăng số người là:

(4000 : 1000) x 15 = 60 ( người)

Đáp số : 60 người

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021