Giải bài tập 1 trang 70 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate and compare the results:

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2 b) 3 : 0,2 và 3 x 5

52 : 0,5 và 52 x 2 18 : 0,25 và 18 x 4

Bài làm:

a) 5 : 0,5 and 5 x 2 b) 3 : 0,2 and 3 x 5

5: 0,5 = 10 3: 0,2 = 15

5 x 2= 10 3 x 5 = 15

So: 5: 0,5 = 5 x 2 = 10 So: 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15

52 : 0,5 and 52 x 2 18 : 0,25 and 18 x 4

52: 0,5 = 104 18 : 0,25 = 72

52 x 2 = 104 18 x 4 = 72

So: 52: 0,5 = 52 x 2 = 104 So: 18 : 0,25 = 18 x 4 = 72

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021