Giải bài tập 3 trang 134 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 134 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 4 years 3 months - 2 years 8 months
4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

b) 15 days 6 hours - 10 days 12 hours
15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

c) 13 hours 23 minutes - 5 hours 45 minutes
13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

Bài làm:

a) 4 years 3 months - 2 years 8 months -> 3 years 15 months - 2 years 8 months = 1 years 7 months

4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng -> 3 năm 15 tháng - 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng

So 4 years 3 months - 2 years 8 months = 1 year 7 months
Vậy 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 days 6 hours - 10 days 12 hours -> 14 days 30 hours - 10 days 12 hours = 4 days 18 hours
15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ -> 14 ngày 30 giờ - 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ

So 15 days 6 hours - 10 days 12 hours = 4 days 18 hours
Vậy 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 hours 23 minutes - 5 hours 45 minutes -> 12 hours 83 minutes - 5 hours 45 minutes = 7 hours 38 minutes

13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút -> 12 giờ 83 phút - 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút

So 13 hours 23 minutes - 5 hours 45 minutes = 7 hours 38 minutes
Vậy 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021