Giải bài tập 2 trang 178 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 178 - toán tiếng Anh 5

Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là:

Knowing that 95% of the number is 475, so of that number is:

A. 19 B.95

C. 100 D. 500

Bài làm:

95% of the number is 475. That number is:

95% của một số là 475. Số đó là:

475 x 100 : 95 = 5 x 100 = 500 ;

of 500 is:

của 500 là:

500 x = 500 : 5 = 100

The correct answer is C. 100

Vậy đáp án phù hợp là đáp án C. 100

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021