Toán tiếng Anh 5 bài: Hình tam giác chương 3 | Triangle

  • 1 Đánh giá

Giải bài Hình tam giác chương 3 | Triangle. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 - Toán tiếng Anh:

Name three angles and three sides of each of the following triangles:

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải bài hình tam giác

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 - Toán tiếng Anh:

Find the base and the corresponding height in each of the following triangles:

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây

Giải bài hình tam giác

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 86 - Toán tiếng Anh 5:

Compare:

So sánh diện tích của:

a. The area of triangle AED with the area of triangle EDH
Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b. The area of triangle EBC with the area of triangle EHC.

Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c. The area of rectangle ABCD with the area of triangle EDC.

Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

Giải bài hình tam giác

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem