Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 70 chương 2| |Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 70|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate and compare the results:

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2 b) 3 : 0,2 và 3 x 5

52 : 0,5 và 52 x 2 18 : 0,25 và 18 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find :

Tím :

a) x 8,6 = 387

b) 9,5 x = 399

=> Xem hướng dẫn giải

3. The big can contains 21l of oil, the small can contains 15l of oil. They divide the oil equally into bottles of 0.75l. How many bottles of the oil would there be?

Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

4.A ractangular fied has a width of 12.5m and the same area as a square with 25. side lengh. Find the perimeter of that rectangle?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem