Giải bài tập 3 trang 70 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. The big can contains 21l of oil, the small can contains 15l of oil. They divide the oil equally into bottles of 0.75l. How many bottles of the oil would there be?

Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Bài làm:

A total oil in 2 can is:

21 + 15 = 36 (liter)

A total can to contain oil is:

36 : 0,75 = 48 (can)

Result: 48 cans

Số dầu có ở trong hai thùng là:

21 + 15 = 36 (lít)

Có tất cả số chai dầu là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021