Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về giải toán chương 1|Review problem solving

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập về giải toán chương 1|Review problem solving. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. The sum of two number is 80. The first number is the second number. Find those two numbers.

Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

b. The difference between two numbers is 55. The first number is the second number. Find those two numbers.

Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

2. The amount of type i fish sauce is 12 liters more than that of tyoe II. How many liters of fish sauce of each type are there, knowing that the amount of type I is 3 times the amount of type II?

Số lít nước mắm loại I có nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

=> Xem hướng dẫn giải

3. The perimeter of a rectangular flower garden is 120m. The width is the length.

Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng chiều dài.

a. Find the width and the length of the flower garden.

Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b. of the flower garden is used to make a pathway. What is the area of the pathway in square meters?

Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem