Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 58 chương 2| Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 58 chương 2| Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. Calculate mentally:

1,48 x 10 5,12 x 1000

2,571 x 1000 0,1 x1000

15,5 x 10 0,9 x 100

b. What do you multiply 8.05 by to get:

Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là:

80,05; 805; 8050; 80500?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50; b) 12,6 x 800; c) 12,82 x 40; d) 82,14 x 600

=> Xem hướng dẫn giải

3. A cyclist traveled 10.8km per hour for the first 3 hours. For the next 4 hours, he traved 9.52km per hour. How many kilometers did he travel in total?

Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Find the natural number , knowing that:

Tìm số tự nhiên x, biết:

2,5 < < 7

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem