Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 171 (2) chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 171 chương 5 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 171 - toán tiếng Anh 5

a) Find the speed of a car, knowing that it travels 120km in 2hours and 30 minutes.

Tìm vận tốc của một ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phút.

b) It takes Binh half an hour to cycle from home to the bus station at a speed of 15km/h.

How many kilometers in the distance between Binh's house and the bus station?

Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét ?

c) A person walked 6km at a speed of 5 km/h. How long did he walk?

Một người đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi được quãng đường 6km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 171 - toán tiếng Anh 5

A car and a motorbike depart at the same time from A to B respectively. The distance AB is 90km. The travelling time of the car is 1.5 hours and its speed is 2 times the speed of the motorbike. How sooner will the car arrive compared to the motorbike?

Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 172 - toán tiếng Anh 5

Two cars depart from A and B at the same time, move toward reverse directions and cross each other 2 hours later. The distance AB is 180km. Find the speed of each car if the speed of the car departing from A is the speed of the car departing from B.

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc ô tô đi từ B.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021