Giải bài tập 3 trang 115 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 115 - Toán tiếng Anh 5:

There are 6 cubes with side length of 1cm. Arrange these 6 cubes into a rectangulat prism. How many ways are there to arrange them?

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

Bài làm:

There are 6 ways to arrange:
Có 6 cách xếp như sau:

One: The length = 1 cube, the width = 1 cube, the height = 6 cubes.

Cách 1: Chiều dài gồm 1 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 6 ô vuông.

Two: The length = 6 cubes, the width = 1 cube, the height = 1 cubes.

Cách 2: Chiều dài gồm 6 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Three: The length = 3 cubes, the width = 1 cube, the height = 2 cubes.

Cách 3: Chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 2 ô vuông.

Four: The length = 2 cubes, the width = 1 cube, the height = 3 cubes.

Cách 4: Chiều dài gồm 2 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 3 ô vuông.

Five: The length = 3 cubes, the width = 2 cubes, the height = 1 cube.

Cách 5: Chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng gồm 2 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Six: The length = 2 cubes, the width = 3 cubes, the height = 1 cube.

Cách 6: Chiều dài gồm 2 ô vuông, chiều rộng gồm 3 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021