Giải bài tập 2 trang 74 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Inspecting products of a factory, we find that there are 95 qualified products out of every 100 prudcut on averange. What percentage of the total products are qualified?

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Bài làm:

The percentage of the total products are qualified is:

95 : 100 = = 95%

Result: 95%

Số phần trăm sản phẩm đạt chuẩn trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:

95 : 100 = = 95%

Đáp số: 95% sản phẩm đạt chuẩn

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021