Giải bài tập 3 trang 71 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. it takes 2.8m of fabric to make a set of clothes. How many sets of clothes can be made with 429.5m of fabric and how many meters of fabric would be left?

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

1 liter of oil weighs:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8 liters of oil weigh:

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Result: 6,08 kg

1l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021