Giải bài tập 3 trang 133 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 133 - Toán tiếng Anh 5:

A person departed from A at 6:45 am and arrived at B at 8:30 am. On the way, he took a 15-minutes break. Disregarding the break, how long did it take that person to travel the distance AB?

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Bài làm:

  • The time that person to travel the distance AB is:
    Thời gian người đó đi quãng đường AB là

8 hours 30 minutes - 6 hours 45 minutes = 1 hour 45 minutes
8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút = 1 giờ 45 phút

  • Disregarding the break, the time that person to travel the distance AB is:
    Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

1 hour 45 minutes - 15 minutes = 1 hour 30 minutes
1 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút

Result: 1 giờ 30 phút .
Đáp số: 1 giờ 30 phút .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021