Giải bài tập 1 trang 126 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 126 - Toán tiếng Anh:

Which of the following shapes is a cyclinder?

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125 [nid:18141]

Bài làm:

We know: A cylinder is a solid that has 2 parallel and congruent base connected by a curved surface.

Ta biết : Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Từ đó ta tìm được:

  • The figures A and C are cylinders, because it is a solid that has 2 parallel and congruent base connected by a curved surface.
    Hình A và hình E là hình trụ
    , do có 2 đáy là hai hình tròn bằng nhau, và có một mặt xung quanh.
  • The figures C and G do not have 2 parallel and congruent bases. The figure D, B do not have a right surface.
    Hình C, hình G có hai đáy là hai hình tròn không bằng nhau. Còn hình D, hình B có mặt xung quanh không phải là mặt vuông góc với đáy.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021