Giải bài tập 1 trang 104 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a parcel with the size shown in the figure:

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Giải bài tập 1 trang 104 sách toán tiếng anh 5

Bài làm:

We divide the parcel to the rectangle ABCD and the rectangle MNPQ.

Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ.

Giải bài : Luyện tập về diện tích - sgk Toán 5 trang 103

The lenght CD of the rectangle ABCD is:

Chiều dài CD hình chữ nhật ABCD là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

The area of the rectangle ABCD is:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

BC x CD = 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

The area of the rectangle MNPQ is:

Diện tích của hình chữ nhật MNPQ là:

NP x QP = 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

The area of the parcel is:

Vậy diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Result: 66,5m2.

Đáp số: 66,5m2.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021