Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán chương 1|Review and more on problems solving

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập và bổ sung về giải toán chương 1|Review and more on problems solving. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. 5m of cloth costs 80 000 VND. How much does 7m of the same cloth cost?

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

2. A crew plants 1200 pine trees every 3 days on average. How many pine trees can that crew plant in 12 days?

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

=> Xem hướng dẫn giải

3. There are 4000 people in a commune.

Số dân ở một xã hiện nay là 4000 người.

a. If every year the population growth is 21 people out of 1000 people, by how many people does the population in that commune increase a year later?

a. Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b. If the every year population growth is 15 people out of 1000 people, by how many people does the population in that commune increase a year later?

b. Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021