Giải bài tập 2 trang 88 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 - Toán tiếng Anh:

Identify the base and the height of each of the following right triangles:

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Bài làm:

a) In the triangle ABC:

Trong tam giác ABC:

  • AC is a base, AB is a height.
  • AB is a base, AC is a height.
  • Coi AC là đáy thì AB là đường cao.
  • Coi AB là đáy thì AC là đường cao.

b) In the triangle DEG:

Trong tam giác DEG:

  • DE is a base, GD is a height.
  • DG is a base, ED is a height.
  • Coi DE là đáy thì GD là đường cao.
  • Coi DG là đáy thì ED là đường cao.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021