Giải bài tập 1 trang 178 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 178 - toán tiếng Anh 5

A car travels 60 km at a speed of 60km/h and continues travelling another 60 km at a speed of 30 km/h. So, The time it takes the car to travel the total distance is:

Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 hours. B. 2 hours.

C. 3 hours D. 4 hours.

A. 1,5 giờ. B. 2 giờ.

C. 3 giờ D. 4 giờ.

Bài làm:

In the first distance:

Trên đoạn đường thứ nhất:

A car with: s = 60km and v = 60km/h.

Ô tô đi với : s = 60km và v = 60km/giờ.

The time that a car travelled the 1st distance is:

Thời gian ô tô đi quãng đường thứ nhất là:

t = s : v = 60 : 60 = 1 (hour)

t = s : v = 60 : 60 = 1 (giờ)

In the second distance:

Trên đoạn đường thứ hai:

A car with: s = 60km and v = 30km/h.

Ô tô đi với : s = 60km và v = 30km/giờ.

The time that a car travelled the 2nd distance is:

Thời gian ô tô đi quãng đường thứ nhất là:

t = s : v = 60 : 30 = 2 (hour)

t = s : v = 60 : 30 = 2 (giờ)

The time that a car travelled both of distance is:

Thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là :

1 + 2 = 3 (hour)

1 + 2 = 3 (giờ)

The correct answer is C.

Khoanh vào chữ cái C.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021