Giải bài tập 1 trang 102 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 102 - Toán tiếng Anh 5:

The survey on color preference of 120 students is presented by the pie chart. How many students with:

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Green preference?

Thích màu xanh ?

b) Red preference?

Thích màu đỏ ?

c) White preference?

Thích màu trắng ?

d) Purple preference?

Thích màu tím ?

Bài làm:

a) Look at the pie chare, there are 40% of students who prefer green:

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh.

The number of students who prefer green is:

Vậy số học sinh thích màu xanh là:

(120 x 40) : 100 = 48 (student)

(120 x 40) : 100 = 48 (học sinh)

b) Look at the pie chare, there are 25% of students who prefer red:

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 25% số học sinh thích màu đỏ.

The number of students who prefer red is:

Vậy số học sinh thích màu đỏ là:

(120 x 25) : 100 = 30 (student)

(120 x 25) : 100 = 30 (học sinh)

c) Look at the pie chare, there are 20% of students who prefer red:

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 20% số học sinh thích màu trắng.

The number of students who prefer white is:

Vậy số học sinh thích màu trắng là:

(120 x 20) : 100 = 24 (student)

(120 x 20) : 100 = 24 (học sinh)

d) Look at the pie chare, there are 20% of students who prefer purple:

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 15% số học sinh thích màu tím.

The number of students who prefer purple is:

Vậy số học sinh thích màu tím là:

(120 x 15) : 100 = 18 (student)

(120 x 15) : 100 = 18 (học sinh)

Result: a) 48 students

b) 30 students

c) 24 students

d) 18 students

Đáp số: a) 48 học sinh;

b) 30 học sinh;

c) 24 học sinh;

d) 18 học sinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021