Giải bài tập 1 trang 31 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Order the following fractions from the least to the greatest:

Viết các phân số theo thứ tụ từ bé đến lớn:

a. , $\frac{18}{35}$, $\frac{31}{35}$, $\frac{28}{35}$

b. ; $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{12}$

Bài làm:

a. , $\frac{28}{35}$, $\frac{31}{35}$, $\frac{32}{35}$

b. ; $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021