Giải bài tập 1 trang 151 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 151 - toán tiếng Anh 5

Write these numbers as decimal fractions:

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3 ; 0,72 ; 1,5 ; 9,347.

b) ; \(\frac{2}{5}\) ; \(\frac{3}{4}\) ; \(\frac{6}{25}\)

Bài làm:

a) 0,3 = ; 0,72 = \(\frac{72}{100}\) = \(\frac{72:4}{100:4}\) = \(\frac{18}{25}\) ;

1,5 = = \(1\frac{5}{10}\) = \(1\frac{1}{2}\) ; 9,347 = \(\frac{9347}{1000}\) = . \(9\frac{347}{1000}\)

b)

= \(\frac{1 \times 5}{2 \times 5}\) = \(\frac{5}{10}\) = 0,5 ;

= \(\frac{2 \times 2}{5 \times 2}\) = \(\frac{4}{10}\) = 0,4 ;

= \(\frac{3 \times 25}{4 \times 25}\) = \(\frac{75}{100}\) = 0,75;

= \(\frac{6 \times 4}{25 \times 4}\) = \(\frac{24}{100}\) = 0,24.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021