Giải bài tập 3 trang 176 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 176 - toán tiếng Anh 5

A store sold 2400kg of sugar in 3 days. On the first day, they sold 35% of the sugar and the second day they sold 40% of the sugar. How many kilograms of the sugar did they sell on the third day?

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài làm:

The amount of sugar: day 1 + day 2 + day 3 = 2400kg

Khối lượng đường : ngày 1 + ngày 2 + ngày 3 = 2400kg

So day 3 = 2400kg - (day 1 + day 2)

Nên: ngày 3 = 2400kg – ( ngày 1 + ngày 2)

The first day sold 35% of 2400kg:

Ngày đầu bán được 35% của 2400kg.

The amount of sugar that the store sold in the first day is:

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ nhất là:

2400 x 35 : 100 = 24 x 35 = 840 (kg)

The second day sold 40% of 2400 kg.

Ngày thứ hai bán được 40% của 2400kg.

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 24 x 40 = 960 (kg)

The amount of sugar that the store sold in the second day is:

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 - (840 + 960) = 2400 – 1800 = 600 (kg)

Result: 600kg sugar.

Đáp số: 600kg đường.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021