Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 38 chương 2| Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài luyện tập trang 38 chương 2| Practice . Reading, writing decimal. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. Write the following decimal fractions as mixed numbers (follow the example):

Chuyển các phân số thập phân sau thành hỗn số (theo mẫu):

; $\frac{734}{10}$; $\frac{5608}{100}$; $\frac{605}{100}$.

b. Write the mixed number im part a) as a decimal (follow the example):

16 = 16.2

=> Xem hướng dẫn giải

2 .Write the following decimal fractions as decimals and read them out:

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

; $\frac{834}{10}$; $\frac{1954}{100}$; $\frac{2167}{1000}$; $\frac{2020}{10000}$.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Fill in the blanks with the correct numbers (follow the example):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

=> Xem hướng dẫn giải

4.

a. Write as decimal fractions whose denominators are 10 and 100 respectively.

Viết phân số dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b. Write the two new decimal frations as decimals.

Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c. Which decimals that are equivalent to can we write?

Có thể viết thành những số thập phân nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem