Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập so sánh hai phân số chương 1 |Review comparing two fractions

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập so sánh hai phân số chương 1 |Review comparing two fractions . Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. >, <, = ?

... $\frac{6}{11}$

... $\frac{12}{14}$

... $\frac{10}{17}$

... $\frac{3}{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Order the following fractions from the least to the greatest:

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. ; $\frac{5}{6}$; $\frac{17}{18}$

b. ; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{8}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem