Toán tiếng Anh 5 bài: Một số dạng bài toán đã học chương 5 |Categories of problems

  • 1 Đánh giá

Giải bài Một số dạng bài toán đã học chương 5 |Categories of problems. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 170 - toán tiếng Anh 5

A person cycled for 3 hours. For the first hour, he travelled 12km. For the second hour, he travelled 18km. And for the third hour, he travelled half the distance travelled for the first two hours. How many kilometer per hour did he travel on average?

Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 170 - toán tiếng Anh 5

A rectangular parcel has a perimeter of 120m. The length is 10m longer than the width. Find the area of that percel.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 170 - toán tiếng Anh 5

A metal block has a volume of 3,2cm3 and a weight of 22,4g. How many grams does a block of the same metal with a volume of 4,5cm3 weigh?

Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích là 4,5cm3 cân nặng bao nhiêu gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem