Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 22 chương 1|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài luyện tập chương 1|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. A person bought 25 notebooks at 3 000 VND each. If he had used the same amount of money to buy notebooks at 1 500 VND each, how many notebooks could he have bought?

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải

2. A family has 3 people (Father, Mother and Child). The average income of these 3 people is 800 000 VND per month. If they have another child, how much less is the average income per month?

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

3. A crew of 10 people digs a trench at a rate of 35m per day. They assign 20 people to support the crew. How many meters per day can they dig? (Each person has the same productivity.)

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

=> Xem hướng dẫn giải

4. A truch can pnly carry 30 packages of rice. Each package contains 50kg of rice. If the truck is loaded with 75 kg-packages, how many packages can the truck carry the most?

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem