Toán tiếng Anh 5 bài: Giải pháp về tỉ số phần trăm chương 2|Solving problems on percentage

  • 1 Đánh giá

Giải bài Tỉ số phần trăm chương 2|Percentage. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Write in percent form (follow the example):

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57; 0,52; 0,3; 0,234; 1,35.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find the percentage of the two numbers (follow the example):

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a) 19 và 30;

b) 45 và 61;

c) 1,2 và 26;

=> Xem hướng dẫn giải

3. There are 13 schoolgirls in a class 25 students. What percentage of all students in that class are schoolgirl?

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem