Giải bài tập 2 trang 75 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Find the percentage of the two numbers (follow the example):

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a) 19 và 30;

b) 45 và 61;

c) 1,2 và 26;

Bài làm:

a) 19 and 30

19 : 30 = 0,63333...= 63,33%

b) 45 and 61

45 : 61 = 0,7377...= 73,77%

c) 1,2 and 26

1,2 : 26 = 0,046153...= 4,61%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021