Giải bài tập 3 trang 11 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. The length of a rectangular card is m, the width is $\frac{1}{3}$ m. Divide the card into 3 equal pieces. Find the area of each piece.
Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng $\frac{1}{3}$ m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Bài làm:

The area of a rectangular is:

x $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{6}$ ($m^{2}$)

The area of each piece is:

: 3 = x $\frac{1}{3}$ = $\frac{1}{18}$ ($m^{2}$)

Result: ($m^{2}$)

Diện tích tấm bìa là:

x $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{6}$ ($m^{2}$)

Diện tích của mỗi phần là:

: 3 = x $\frac{1}{3}$ = $\frac{1}{18}$ ($m^{2}$)

Đáp số: ($m^{2}$)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021