Giải bài tập 4 trang 23 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. A factory has to manufacture 12 sets of table per day for 30 days to meet the target. Thanks to an apgrade in technology, they can make 18 sets per day. How many days does it take them to meet the target?

Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Bài làm:

The sets which they have to make is:

12 x 30 = 360 (set)

If they can make 18 sets per day, it takes them:

360 : 18 = 20 (day)

Result: 20 days

Số bộ bàn ghế phải đóng là:

12 x 30 = 360 (bộ)

Mỗi ngày 18 bộ thì mất số ngày là:

360 : 18 = 20 (ngày)

Đáp án : 20 ngày

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021