Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 123 chương 3 |Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 123 chương 3 |Cumulativr practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 - Toán tiếng Anh 5:

A cube has side length of 2.5cm. Find the area of one face, the total surface area and the volume.

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 123 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct measurements:

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 123 - Toán tiếng Anh 5:

A rectangular wooden block has the dimensions as shown in the figure. A cube with side length of 4cm has been cut out. Find the volume of the rest of the wooden block.

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem