Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 60 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 60 chương 2|Practiceang. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. Example

b. Calculate mentally:

Tính nhẩm:

579,8 x 0,1 38,7 x 0,1

6,7 x 0,1 3,5 x 0,01

805,13 x 0,01 67,19 x 0,01

3,5 x 0,01 5,6 x 0,001

362,5 x 0,001 20,25 x 0,001

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write the following measurements in square kilometers:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

1000ha; 125ha; 12,5ha; 3,2ha.

=> Xem hướng dẫn giải

3. On a map with 1 : 1 000 000 scale, the distance from Ho Chi Minh City to Phan Thieu is 19.8cm. What is the actual distance between Ho Chi Minh City and Phan Thiet in kilometers?

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem