Toán tiếng Anh 5 bài: Cộng hai số thập phân chương 2|Adding two decimals

  • 1 Đánh giá

Giải bài Cộng hai số thập phân chương 2|Adding two decimals. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nam weighs 32.6kg. Tien is 4.8kg heavier than Nam. How many kilograms does Tien weigh?

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem