Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về biểu đồ trang 173 chương 5 | Review Charts

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về biểu đồ trang 173 chương 5 | Review Charts. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 173 - toán tiếng Anh 5

In order to show the number of trees planted by GREEN GROUP in the school garden, we can use the chart below:

Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

Giải bài tập 1 trang 173 sách toán tiếng anh 5

Based on the chart, answer the following questions:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) How many students who plant trees are there? How many trees do they plant?

Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây ?

b) Who plants the smallest number of trees?

Bạn nào trồng được ít cây nhất ?

c) Who plants the greatest number of trees?

Bạn nào trồng được nhiều cây nhất ?

d) Who plants more trees Dzung does?

Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng ?

e) Who plants fewer trees than Lien does?

Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 174 - toán tiếng Anh 5

a) Fill in the blanks in the following table:

Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

RESULT OF THE SURVEY ON FRUIT PREFERENCE OF CLASS 5A STUDENTS

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

b) Based on the table above, complete the missing columns in the chart below:

Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 175 - toán tiếng Anh 5

Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

The chart shows the result of a survey on sport preference of 40 students:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

Giải bài tập 3 trang 175 sách toán tiếng anh 5

The number of students who like playing football is about:

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 students

5 học sinh.

B. 9 students

9 học sinh.

C. 25 students

25 học sinh.

D. 20 students

20 học sinh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem