Giải bài tập 1 trang 173 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 173 - toán tiếng Anh 5

In order to show the number of trees planted by GREEN GROUP in the school garden, we can use the chart below:

Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

Giải bài tập 1 trang 173 sách toán tiếng anh 5

Based on the chart, answer the following questions:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) How many students who plant trees are there? How many trees do they plant?

Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây ?

b) Who plants the smallest number of trees?

Bạn nào trồng được ít cây nhất ?

c) Who plants the greatest number of trees?

Bạn nào trồng được nhiều cây nhất ?

d) Who plants more trees Dzung does?

Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng ?

e) Who plants fewer trees than Lien does?

Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên ?

Bài làm:

a) There are 5 students who plant trees: Lien, Hoa, Lan, Mai, Dzung.

Có 5 học sinh trồng cây là : Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.

Lan plants 3 trees
Lan trồng được 3 cây.

Hoa plants 2 trees

Hoa trồng được 2 cây.

Lien plants 5 trees

Liên trồng được 5 cây.

Mai plants 8 trees

Mai trồng được 8 cây.

Dzung plants 4 trees

Dũng trồng được 4 cây.

b) Hoa plants 2 trees so Hoa plants the smallest number of trees

Bạn Hoa trồng được 2 cây, nên bạn Hoa trồng được ít cây nhất.

c) Mai plants 8 trees so Mai plants the greatest number of trees

Bạn Mai trồng được 8 cây nên bạn Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) Dzung plants 4 trees so Lien and Mai plants more than Dzung

Dũng trồng được 4 cây nên bạn Liên, bạn Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Lien plants 5 trees so Lan, Hoa, Dung plants less than Lien

Liên trồng được 5 cây nên Lan, Hoa, Dũng trồng được ít cây hơn bạn Liên.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021