Giải bài tập 3 trang 77 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 77 - Toán tiếng Anh

A rectangular parcel has a length of 18m and a width of 15m. They used 20% of the area to build a house. What is the area of the house?

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài làm:

The area of s rectangular parcel is

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

18 x 15 = 270 ()

The area of the house is

270 x 20 : 100 = 54 ()

Result: 54

Đáp số: 54

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021