Giải bài tập 2 trang 77 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 - Toán tiếng anh 5

The interest rate is 0.5% per month. A man deposits 5 000 000 VND. How much is the total deposit plus profit after a month?

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Bài làm:

After a month, a man received:

Số tiền lãi sau một tháng người đó nhận được là:

5000000 x 0,5 : 100 = 25000 (dong)

5000000 x 0,5 : 100 = 25000 (đồng)

So, after a month, the total deposit plus profit is:

Vậy, sau một tháng cả tiền gửi và tiền lãi người đó có được là:

5000000 + 25000 = 5025000 (dong)

5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)

Result: 5025000 (dong)

5025000 (đồng)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021