Giải bài tập 3 trang 170 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 170 - toán tiếng Anh 5

A metal block has a volume of 3,2cm3 and a weight of 22,4g. How many grams does a block of the same metal with a volume of 4,5cm3 weigh?

Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích là 4,5cm3 cân nặng bao nhiêu gam?

Bài làm:

Summary

Tóm tắt

3,2cm3 metal weighs : 22,4g

3,2cm3 metal weighs : 22,4g

4,5cm3 metal weighs : ? g

1cm3 of metal weighs:

1cm3 kim loại nặng số gam là:

22,4 : 3,2 = 7 (g)

4,5cm3 of metal weighs:

4,5cm3 kim loại nặng số gam là:

7 x 4,5 = 31,5 (g)

Result: 31,5g.

Đáp số: 31,5g.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021