Giải bài tập 2 trang 52 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Bài làm:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

= 4,68 + (6,03 + 3,97) = 4,68 + 10 = 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= (6,9 + 3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

= (3,49 + 1,51) + 5,7 = 5 + 5,7 = 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

= (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5) = 11 + 8 = 19

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021