Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 95 chương 3 | Cumalative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 95 chương 3 | Cumalative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 95 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of right triangle whose two legs are given as:

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) dm và \(\frac{1}{6}\) dm;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 95 - Toán tiếng Anh 5:

How many larger is the area of trapezoid ABED compared to the area of triangle BEC?

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Câu 3 - trang 95 - Toán tiếng Anh

In a trapezoidal garden (as shown in the figure), they use 30% of the area to plant papaya trees and 25% to plant banana tree?

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

a) How many papaya trees can they plan, knowing that planting one papaya tree requires an area of 1,5m2 ?

Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất ?

b) Knowing that planting one banana tree requires an area of 1m2, how many more banana trees will be planted compared to papaya trees?

Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021