Giải bài tập 2 trang 118 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 - Toán tiếng Anh 5:

a) Write the following measurements in cubic decimeters.

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3; 5,216m3; 13,8m3; 0,22m3

b) Write the following measurements in cubic centimeters.

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3; 1,96dm3; dm3; 19,54dm3.

Bài làm:

a) 1m3 = 1000dm3

  • 1m3 = 1000dm3
  • 5,216m3 = 5,21 x 1000dm3 = 5216dm3
  • 13,8m3= 13,8x 1000dm3 =13800dm3
  • 0,22m3 = 0,22x 1000dm3 =220dm3

b) 1dm3 = 1000cm3

  • 1dm3 = 1000cm3
  • 1,969dm3 = 1,969 x 1000 cm3 = 1969cm3
  • m3= x 1000dm3= 250 x 1000cm3=250000cm3
  • 19,54m3 = 19,54 x 1000dm3 = 1954 x 1000cm3 = = 19540000cm3
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021