Giải bài tập 3 trang 112 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 - Toán tiếng Anh 5:

T (True) or F (False):

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) The lateral surface area of the cube A is as twice as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) The lateral surface area of the cube A is as fourth as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) The total surface area of the cube A is as twice as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

d) The total surface area of the cube A is as fourth as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

Bài làm:

Figure A:

Hình A:

 • The area of 1 base of figure A is:
 • Diện tích một đáy của hình A là:

10 x 10 = 100 (cm2)

 • The lateral surface area of figure A is:
 • Diện tích xung quanh của hình A là:

100 x 4 = 400 (cm2)

 • The total surface area of figure A is:
 • Diện tích toàn phần của hình A là:

100 x 6 = 600 (cm2)

Figure B:

Hình B:

 • The area of 1 base of figure B is:
 • Diện tích một đáy của hình B là:

5 x 5 = 25 (cm2)

 • The lateral surface area of figure A is:
 • Diện tích xung quanh của hình A là:

25 x 4 = 100 (cm2)

 • The total surface area of figure A is:
 • Diện tích toàn phần của hình A là:

25 x 6 = 150 (cm2)

So:

Vậy :

 • The lateral surface area of the cube A is as fourth as the lateral surface area of the cube B.
 • Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
 • The total surface area of the cube A is as fourth as the lateral surface area of the cube B.
 • Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

We have results:
Từ đó ta điền các chữ cái Đ và S vào ô trống như sau:

a) F/S

b) T/Đ

c) F/S

d) T/Đ

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021