Giải bài tập 2 trang 59 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2.

a. Calculate and compare the results of a x b and b x a:

Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

b. Write the result without calculating:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16 x 9,04 =

Bài làm:

a.

b.

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 15,624 16 x 9,04 = 144,64

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021